Notowania

BRASTER: strona spółki
25.02.2020, 14:40

BRA Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B4

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 110/2019, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 25 lutego 2020 roku otrzymała od obligatariusza obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L (dalej: ”Obligacje”) oświadczenie o zamianie 1 (słownie: jednej) obligacji na akcje serii L. W wyniku realizacji praw z jednej obligacji zamiennej serii B4 zostanie wydanych obligatariuszowi 322.580 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Stosownie do postanowień uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 roku, akcje serii L będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany, prawa zaś z akcji serii L Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych obligatariusza. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie. W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego właściwe dokumenty: a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji, wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania 322.580 akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 2.225.753,50 zł i będzie dzielić się na 22.257.535 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 22.257.535 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z jednej obligacji zamiennej serii B4 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie około 1,45%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 1,45%. Jednocześnie Emitent informuje, iż akcje w liczbie wynikającej z realizacji żądania zamiany 1 (jednej) obligacji serii B4, zostaną wydane Obligatariuszowi niezwłocznie po dopuszczeniu kolejnych, objętych wcześniej akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym. Emitent proceduje obecnie wniosek w przedmiotowej sprawie. Spośród wszystkich obligacji zamiennych na akcje, a dotychczas objętych przez inwestora, 20 obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L, wciąż nie zostało zamienionych na akcje.

Inne komunikaty