Trwa ładowanie...
bDITQlkl

Notowania

KREZUS: strona spółki
4.03.2020, 20:00

KZS Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd KREZUS S.A. („Emitent”) informuje, że dnia 3 marca 2020 r. zostało mu doręczone oświadczenie o rezygnacji Pana Bartosza Boszko z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Oświadczenie zawiera informację, iż rezygnacja następuję ze skutkiem na dzień doręczenia, tj. dnia 3 marca 2020 r. W oświadczeniu nie wskazano przyczyny rezygnacji. W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Emitenta Zarząd Emitenta podejmie niezbędne działania celem ujawnienia aktualnego składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2) § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDITQlkT