Trwa ładowanie...

Notowania

PEP: strona spółki
6.03.2020, 13:57

PEP POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 14/2015 z dnia 23 marca 2015 r. informuje, że wyrokiem częściowym i wstępnym z dnia 6 marca 2020 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo spółki zależnej Emitenta Talia Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („PKH”)
Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych Wynikających ze Świadectw Pochodzenia Będących Potwierdzeniem Wytworzenia Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice z dnia 23 grudnia 2009 roku („Umowa Sprzedaży Praw Majątkowych”) oraz Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice z dnia 23 grudnia 2009 roku, zawartych z Talia. Jednocześnie Sąd uznał za usprawiedliwione co do zasady roszczenia odszkodowawcze dochodzone przez Talia względem PKH z tytułu niewykonywania przez PKH Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych. Wyrok jest nieprawomocny podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Inne komunikaty