Notowania

ASE Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2020 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 4 marca 2020 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. na dzień 31 marca 2020 r., Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 4 marca 2020 r., nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji daty odbycia Zgromadzenia.
Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest wystąpieniem zdarzenia nadzwyczajnego związanego z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. W związku z powyższym, Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 31 marca 2020 r. i jednocześnie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Branickiego 13. W załączeniu Zarząd przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, projekty uchwał oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty