Notowania

TAURONPE: strona spółki
25.03.2020, 16:36

TPE Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że 25 marca 2020 r. zawarł umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł z bankiem Banca IMI S.P.A., London Branch w roli głównego organizatora i prowadzącego księgę („Główny Organizator”), Banca IMI S.P.A. w roli agenta kredytu, Intesa Sanpaolo S.P.A. działającym za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.P.A. S.A. Oddział w Polsce w roli agenta płatniczego oraz finansującego oraz China Construction Bank (Europe) S.A. działającym za pośrednictwem China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w roli głównego organizatora, prowadzącego księgę oraz finansującego („Umowa Kredytu”). Środki z Umowy Kredytu mogą zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Emitenta i Grupy Emitenta z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z aktywami węglowymi.
Zgodnie z Umową Kredytu okres finansowania to 5 lat od daty zawarcia Umowy Kredytu z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok, tj. maksymalnie do 7 lat („Okres Finansowania”). Emitent będzie mógł wykorzystać środki w ciągu całego Okresu Finansowania (po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających). Oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR, odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną m.in. od stopnia wykorzystania kredytu oraz wypełnienia proekologicznych warunków umownych, tj. redukcji emisyjności oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Emitenta.

Inne komunikaty