Notowania

INFOSCAN: strona spółki
25.03.2020, 16:42

IST Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C2

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie otrzymania oświadczenia o zamianie dziewięciu obligacji serii C2 na akcje serii H, informuje o podjęciu w dniu 25 marca 2020 r. Uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z Obligacji Serii C2, na mocy której doszło do przydziału na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu („Obligatariusz”) łącznie 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wyniku realizacji przez Obligatariusza praw z 9 (dziewięciu) obligacji serii C2 o numerach od 6 do 14.

Inne komunikaty