Notowania

PHI Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący

Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 25 marca 2020 r. Spółka dokonała przedterminowej spłaty dwóch pożyczek udzielonych Emitentowi przez Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu („Pożyczkodawca”).
Pierwsza ze spłaconych w dniu 25 marca 2020 r. pożyczek udzielona została na kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Oprocentowanie pożyczki zostało określone na 12% (słownie: dwanaście procent) brutto w skali roku. Pierwotnie ustalony termin zwrotu pożyczki wyznaczony został na dzień 27 grudnia 2020 r., tj. na rok od daty zawarcia umowy pożyczki. Druga ze spłaconych w dniu 25 marca 2020 r. pożyczek udzielona została na kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Oprocentowanie pożyczki zostało określone na 12% (słownie: dwanaście procent) brutto w skali roku. Pierwotnie ustalony termin zwrotu pożyczki wyznaczony został na dzień 21 stycznia 2021 r., tj. na rok od daty zawarcia umowy pożyczki. Łączna wartość przedterminowo spłaconych pożyczek wyniosła 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Emitent wraz z zwrotem pożyczek dokonał zapłaty odsetek przysługujących Pożyczkodawcy w pełnej wysokości wynikającej z zawartych umów. Pożyczkodawca na dzień przekazania niniejszego raportu jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta oraz jednocześnie podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego łączna wartość pożyczek udzielonych Emitentowi przez Pożyczkodawcę wynosi 1.340.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych). Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż przedterminowa spłata pożyczek może mieć istotny wpływ na kształtowanie się i ocenę przyszłej sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki. Przedmiotowa informacja potencjalnie może mieć również znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect.

Inne komunikaty