Trwa ładowanie...
bDYcrGvF

Notowania

LSISOFT: strona spółki
25.03.2020, 17:30

LSI Potencjalny wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej LSI Software

Zarząd LSI Software S.A. (dalej "Spółka", "Emitent"), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. oraz komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., publikuje informację o potencjalnym wpływie zagrożenia epidemiologicznego na działalność Spółki.
Zgodnie z dokonaną na dzień 25 marca 2020 r. oceną Zarządu, skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 oraz działania podejmowane przez polskie władze w celu ograniczenia epidemii, mogą mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wyniki finansowe Spółki w okresie pierwszego oraz kolejnych kwartałów 2020 roku. Działania poszczególnych państw, na których podmioty Grupy Kapitałowej prowadzą działalność operacyjną, będą miały również istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wszystkie spółki Grupy Kapitałowej prowadzą działalność operacyjną i podejmują wszelkie kroki w celu utrzymania możliwie wysokiej skali operacji oraz jakości pracy. Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, że faktyczne wpływ rozprzestrzeniania się epidemii na działalność Emitenta oraz na wyniki finansowe w 2020 roku są na ten moment niemożliwe do precyzyjnego oszacowania. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, Zarząd na bieżąco monitoruje wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa na działalność Grupy Emitenta oraz podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków finansowych, w szczególności w zakresie zapewnienia płynności finansowej Grupy. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na wyniki finansowe i sytuację Spółki oraz bardziej precyzyjne szacunki wpływu pandemii na wyniki Grupy Kapitałowej, zostaną opublikowane w kolejnych raportach bieżących oraz w raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku. Informacje na temat szacowanych kwartalnych przychodów ze sprzedaży Zarząd Spółki będzie przekazywał zgodnie z dotychczasową praktyką.

Inne komunikaty

bDYcrGwn