Notowania

PEPEES: strona spółki
25.03.2020, 17:55

PPS OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. („Spółka”) przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 kwietnia 2020 r. na godz. 12.30 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121, projekty uchwał oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019, które będzie przedmiotem obrad walnego zgromadzenia i nie zostało uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty