Notowania

VRG: strona spółki
25.03.2020, 20:00

VRG Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), informację z dnia 25 marca 2020 r. przesłaną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa”), że w wyniku, nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 17 marca 2020 r., rozliczonej w dniu 19 marca 2020 r., udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 34.899.415 akcji Spółki, co stanowiło 14,89% kapitału zakładowego Spółki i dawało 34.899.415 głosów, co stanowiło 14,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po wyżej wymienionym zdarzeniu, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 35.918.372 akcji Spółki, co stanowi 15,32% kapitału zakładowego Spółki i daje 35.918.372 głosów oraz stanowi 15,32% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art.69 b ust. 1 Ustawy.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-03-25
VRG Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.
1,65
0,00
2020-03-16
VRG Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
1,90
-15,79
2020-03-03
VRG Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2020.
3,42
+2,78
2020-02-20
VRG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 20 lutego 2020 roku
3,83
0,00
2020-02-20
VRG Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 20 lutego 2020 roku; zmiany w składzie Rady Nadzorczej VRG S.A.
3,83
0,00
2020-02-20
VRG Rezygnacja osoby nadzorującej
3,85
0,00
2020-02-18
VRG Korekta zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej oraz zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.
3,86
+0,26
2020-02-18
VRG Kandydatura Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
3,86
-0,26
2020-02-14
VRG Kandydatura Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu akcjonariusza VRG S.A. Ipopema 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.
3,85
-0,26
2020-02-12
VRG Kandydatura Pana Piotra Nowjalisa na niezależnego członka Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.
3,90
-1,28