Notowania

JWA: strona spółki
25.03.2020, 21:11

JWA Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki JWA S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę, na podstawie której z dniem 25 marca 2020 r. oddelegowała członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Płużyczka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy.
Pan Robert PŁUŻYCZKA, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz procesów restrukturyzacyjnych i przekształceniowych. Pracował na kierowniczych stanowiskach w instytucjach finansowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Płużyczka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do JWA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Załącznik nr 1: Notka biograficzna Pana Roberta Płużyczka Szczegółowa podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; - § 10 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty