Notowania

INDYGO: strona spółki
25.03.2020, 21:23

IDG Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał

Zarząd IndygoTech Minerals Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 kwietnia 2020 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Olgi Smardzewskiej – Dejak ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. 6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora i ustalenia sposobu reprezentacji Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad

Załączniki

Inne komunikaty