Notowania

EDINVEST: strona spółki
25.03.2020, 21:25

EDI ED invest wypłaci dywidendę

Zarząd spółki ED invest SA („spółka”) informuje, że po analizie sytuacji finansowej Spółki, podjął decyzję w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 3.637.311,18 zł. w ten sposób, że:
1)część zysku w kwocie 3.071.898,50 zł. (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł pięćdziesiąt groszy) - na dywidendę dla akcjonariuszy 2)pozostałą część zysku w kwocie 565.412,68zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście zł sześćdziesiąt osiem groszy) - na kapitał rezerwowy. Powyższą rekomendację Zarząd Spółki przedstawił do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, która na posiedzeniu w dniu 25 marca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w tej sprawie i podjęła uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu, aby wnioskowaną część jednostkowego zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z tą rekomendacją część zysku przypadająca na dywidendę wyniesie 0,31 zł. na jedną akcję. Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie z treścią raportu bieżącego numer 1/2020 raport roczny zostanie opublikowany w dniu 27 marca 2020 roku.

Inne komunikaty