Notowania

JWA: strona spółki
26.03.2020, 0:06

JWA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 26.02.2020 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Artura Kurowickiego, tj. osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Artura Kurowickiego 136 038 akcji Emitenta na rynku NewConnect.
Przed transakcjami Pan Artur Kurowicki posiadał 476 591 akcji Emitenta co stanowiło 11,9 % ogólnej liczby akcji Emitenta. Po transakcjach udział ten zmniejszył się do 340 553 co stanowi 8,5 % ogólnej liczby akcji Emitenta Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty