Notowania

BOWIM: strona spółki
26.03.2020, 9:00

BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok.
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok wyniosły 1.302.964 tys. PLN, co stanowi spadek o 63.758 tys. PLN w stosunku do roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok wyniósł 15.527 tys. PLN, co stanowi spadek o 17.083 tys. PLN w stosunku do roku poprzedniego. Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok wyniósł 3.195 tys. PLN, co stanowi spadek o 8.232 tys. PLN w stosunku do roku poprzedniego. Spadek przychodów netto ze sprzedaży jest wynikiem niekorzystnej sytuacji rynkowej, w tym utrzymujących się od czwartego kwartału 2018 roku niekorzystnych zmian cen wyrobów hutniczych. Z uwagi na trudną sytuację rynkową, w tym spadek rentowności w 2019 roku, Zarząd pozytywnie ocenia osiągnięte wyniki finansowe. Zarząd Spółki informuje również, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok będzie podlegało badaniu biegłego rewidenta. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r. Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty