Notowania

MEDCAMP: strona spółki
26.03.2020, 10:18

MDP Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

Zarząd Medcamp S.A. informuje, iż w dniu 25.03.2020 roku otrzymał od spółki INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-830) przy ul. Krasińskiego 16 poniższe zawiadomienie:
Jako akcjonariusz Spółki Medcamp S.A. (Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. Zm.) (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiamy o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Medcamp S.A. (Spółka) powyżej 5% w głosach bezpośrednio. 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie Zmiana udziału w głosach nastąpiła na skutek nabycia w dniu 25 marca 2020 r., w drodze umowy cywilnoprawnej, 1.700.000 sztuk akcji spółki Medcamp S.A. 2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Przed nabyciem Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki. 3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Po nabyciu, spółka INC Private Equity ASI S.A. posiada 1.700.000 akcji spółki Medcamp S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 6,50% w kapitale i głosach. 4.Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje spółki. 5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie. 6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji Nie dotyczy. 7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych Nie dotyczy. 8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Spółka INC Private Equity ASI S.A. posiada 1.700.000 akcji spółki Medcamp S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 6,50% w kapitale i głosach.

Inne komunikaty