Notowania

CNT: strona spółki
26.03.2020, 12:04

CNT Korekta informacji o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu informuje, że w raporcie bieżącym nr 2/2020 pojawiła się pomyłka w opisie ilości sprzedanych lokali mieszkalnych w 2019 roku oraz rozpoznanych w wyniku finansowym Grupy CNT w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
W raporcie jest: „Łącznie w 2019 roku spółka zależna zawarła 121 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych oraz 7 umów przenoszących własność lokali usługowych. (…) Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy CNT za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniesie 128 sztuk (121 lokali mieszkalnych i 7 lokali usługowych).” a powinno być: „Łącznie w 2019 roku spółka zależna zawarła 124 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych oraz 7 umów przenoszących własność lokali usługowych. (…) Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy CNT za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniesie 131 sztuk (124 lokali mieszkalnych i 7 lokali usługowych).” Poniżej prawidłowa treść Raportu bieżącego nr 2/2020 po korekcie: „Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 08.01.2020 r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie. Proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r. Emitent informuje, iż spółka zależna w IV kwartale 2019 roku zawarła 53 umowy deweloperskie. W IV kwartale 2019 roku spółka zależna zawarła 110 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych oraz 2 umowy przenoszące własność lokali usługowych. Narastająco od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa zawarła 296 umów deweloperskich i przedwstępnych (w tym na dzień 31.12.2019 r. 6 umów deweloperskich zawartych w IV kwartale 2019 roku, przekształciło się w umowy przenoszące własność mieszkań). Łącznie w 2019 roku spółka zależna zawarła 124 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych oraz 7 umów przenoszących własność lokali usługowych. Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka zależna była stroną 17 umów rezerwacyjnych, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie. Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy CNT za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniesie 131 sztuk (124 lokali mieszkalnych i 7 lokali usługowych). Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawanych lokali. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.” Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty