Notowania

APR Informacja poufna – wniosek Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka” „Emitent”) informuje, że w dniu 26 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku Spółki za 2019 rok, zgodnie z którą nie będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2019 rok.
Decyzja Zarządu o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy uzasadniona jest aktualnym otoczeniem rynkowym Emitenta związanym ze skutkami epidemii koronawirusa COVID-19 i jej wpływu na działalność Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A., którą Spółka opisała w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 16 marca 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 10/2020 z dnia 20 marca 2020 r. Mając na uwadze brak możliwości oszacowania ostatecznego wpływu zaistniałych zdarzeń na wyniki finansowe Spółki w 2020 roku, uzależnionego w dużej mierze od czasu trwania epidemii oraz trwających ograniczeń z nią związanych, Zarząd uznał, że w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest pozostawienie zysku wypracowanego w 2019 roku w Spółce i przekazanie na kapitał zapasowy w celu zabezpieczenia jej działalności w przyszłych okresach. Maksymalna alokacja środków pieniężnych w Spółce jest jednym z wielu podejmowanych przez Zarząd działań mających na celu zminimalizowanie skutków epidemii na wyniki finansowe Emitenta. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Inne komunikaty