Notowania

IZOSTAL: strona spółki
26.03.2020, 13:02

IZS Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2019 rok

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczącego podziału zysku za rok obrachunkowy 2019.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2019, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 3.601.840,00 zł., co daje 0,11 zł. dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk. Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 24 lipca 2020 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

Inne komunikaty