Notowania

BEDZIN: strona spółki
26.03.2020, 13:27

BDZ Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 25 maja 2020 r.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2020 r. do Spółki wpłynął wniosek z dnia 20 lutego 2020 r. wystosowany przez Akcjonariusza Autodirect S.A. Wniosek skierowany zostały zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i dotyczył zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W dniu 3 marca 2020 roku do Spółki wpłynęło pismo z dnia 3 marca 2020 roku wystosowane przez Akcjonariusza Autodirect S.A. w przedmiocie przychylenia się do wniosku Zarządu Spółki o przesunięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o dodatkowe dwa tygodnie liczone od obowiązku wynikającego z Kodeksu Spółek Handlowych. W dniu 25 marca 2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 6/2020 o odwołaniu terminu w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Decyzja Zarządu Spółki spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 i wykonaniem obowiązku Zarządu Spółki umożliwienia uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. Jednocześnie, Zarząd Spółki wyznaczył nowy termin dla odwołanego zgromadzenia (bez zmian w porządku obrad oraz projektach uchwał) na dzień 25 maja 2020 roku, godzina 9:00, w siedzibie Spółki w Poznaniu. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r., o godzinie 900 w siedzibie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przy ulicy Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Inne komunikaty