Notowania

SUWARY: strona spółki
26.03.2020, 14:49

SUW Dwustronne podpisanie istotnej umowy

W nawiązaniu do RB 13/2020 z dnia 12.03.2020 r. Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że została podpisana przez osoby reprezentujące Emitenta z LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 10, 20 i 30 litrów na potrzeby segmentu motoryzacyjnego. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Umowa zawarta jest na okres 48 miesięcy.
Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość 4 letniej umowy sprzedaży osiągnie wielkość powyżej 10 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne, które nie mogą przekroczyć 3% jej wartości. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Inne komunikaty