Trwa ładowanie...

Notowania

NEWAG: strona spółki
27.03.2020, 15:23

NWG Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) zawarły aneks do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 14/2016, 4/2017, 8/2018 i 8/2019 („Umowa”).
Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie obowiązywania linii kredytowej, zapewniające kredytowanie na potrzeby bieżącej działalności oraz dostępność gwarancji bankowych niezbędnych do zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych. W ramach przyznanej linii kredytowej, której łączny limit wynosi 215.000.000,00 PLN, Spółka może korzystać z następujących produktów bankowych: 1) kredytu w rachunku bieżącym, który w czasie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty 100.000.000,00 PLN w okresie do 31.12.2020 oraz 70.000.000,00 PLN w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 ("Kredyt w Rachunku Bieżącym"), 2) zlecania Bankowi udzielania gwarancji bankowych z łącznym limitem 215.000.000,00 PLN obowiązującym do 31.03.2021. Czasowe zwiększenie dostępnych środków w ramach Kredytu w Rachunku Bieżącym z 70.000.000,00 PLN do 100.000.000,00 PLN będzie wiązało się ze zmniejszeniem innych zobowiązań kredytowych Spółki i tym samym nie pociągnie za sobą zwiększenia łącznej wartości zadłużenia Spółki. Oprocentowanie Kredytu w Rachunku Bieżącym, opłaty z tytułu udzielanych gwarancji oraz prowizję z tytułu aneksu ustalono na warunkach rynkowych. Pozostałe postanowienia Umowy, w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, nie uległy istotnym zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Umowa zapewnia Spółce stabilne finansowanie działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty