Trwa ładowanie...

Notowania

BRASTER: strona spółki
31.03.2020, 18:11

BRA Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowe oraz wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarząd Braster S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2020 r. podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 227 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz wniosku o ogłoszenie upadłości („Wnioski”).
W ocenie Zarządu Spółki otwarcie przyspieszonego postępowania układowego uzasadnione jest zamiarem przeprowadzenia znaczących działań restrukturyzacyjnych nakierowanych na polepszenie sytuacji ekonomicznej Emitenta oraz na przywrócenie zdolności do realizowania zobowiązań przez Spółkę. Planowane złożenie Wniosków podyktowane jest trudną sytuacją Spółki, z uwagi na przedłużający się proces negocjacyjny ws. pozyskania przez Emitenta stabilnego finansowania, co z kolei przyczynia się do niepewności co do niezakłóconej kontynuacji działalności, w tym możliwości terminowego regulowania jej wymagalnych zobowiązań, w szczególności w zakresie pozyskania środków finansowych na wykup obligacji serii A oraz trudnościami z terminowym regulowaniem odsetek. W ocenie Zarządu Spółki podjęcie powyższej decyzji ma na celu ochronę praw i interesów Spółki oraz jej pracowników, akcjonariuszy i wszystkich interesariuszy. Intencją Emitenta jest restrukturyzacja Spółki, a Spółka wyraźnie wskazuje, że jej priorytetem jest wdrożenie działań restrukturyzacyjnych i kontynuowanie działalności. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości planowane jest wyłącznie z ostrożności, dla wypełnienia obowiązków nałożonych na członków zarządu. Z tego też względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości planowane jest złożenie wniosku o wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

Inne komunikaty