Trwa ładowanie...

Notowania

KVT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 27 kwietnia 2020 r.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 r., o godz. 14:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym planowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2019; 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019; 5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2019; 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019; 5) podziału zysku za rok obrotowy 2019; 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019; 8) zmiana Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty