Trwa ładowanie...

Notowania

PANOVA: strona spółki
1.04.2020, 10:09

NVA Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

W związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 12 marca 2020 roku, komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania Zarząd P.A. NOVA S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
i Grupy Kapitałowej. Zarząd Emitenta podkreśla, iż poniższa informacja została sporządzona według jego najlepszej wiedzy, jednakże na dzień publikacji niniejszego raportu ostateczny wpływ epidemii na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej jest niemożliwy do oszacowania i uzależniony od szeregu czynników niezależnych od Emitenta. Emitent informuje, że w zakresie działalności projektowej i budowlanej aktualne inwestycje na dzień publikacji niniejszego raportu są realizowane bez zakłóceń. W zakresie działalności związanej z najmem obiektów handlowych Emitent dokonał analizy możliwych przyszłych skutków epidemii, na podstawie której zidentyfikował następujące ryzyka: • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, ustanowiono w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2 czasowe ograniczenie handlu detalicznego. Regulacje te dotknęły bezpośrednio obiekty handlowe będące w posiadaniu spółek Grupy Kapitałowej P.A. NOVA. Mają one bezpośredni wpływ na bieżącą sytuację finansową ze względu na istotne obniżenie poziomu wpływów z tytułu czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych. Zarząd Grupy dla potrzeb analizy skutków finansowych obecnej sytuacji przyjmuje scenariusz obowiązywania ograniczeń w handlu detalicznym do końca czerwca br. Prognozowany spadek wpływów czynszowych w tym okresie wyniesie w obiektach objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia wyniesie ok. 80-85%; • w konsekwencji spadku przychodów z tytułu czynszu najmu, istotnej zmianie ulegnie sytuacja płynnościowa tych spółek Grupy Kapitałowej P.A. NOVA, które są właścicielami obiektów handlowych objętych ograniczeniami w handlu. Spółki te prowadzą obecnie zaawansowane rozmowy z bankami finansującymi, dotyczące zawieszenia płatności rat kredytowych na okres min. 3 miesięcy, w celu zapewnienia stabilizacji płynności i możliwości regulowania bieżących zobowiązań. Spółki również w ramach obowiązujących przepisów występują o ulgi w zakresie płatności danin publiczno-prawnych. Szersze informacje na temat szacowanego wpływu pandemii koronawirusa na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej zostaną ujęte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2019, którego publikacja jest planowana na dzień 16 kwietnia 2020 r. Ponadto wszelkie nowe okoliczności i zdarzenia, które w ocenie Zarządu Spółki będą miały istotny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej, zostaną podane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty