Trwa ładowanie...

Notowania

PRT Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż mając na uwadze obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa COVID- 19, zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) aneks do umowy wieloproduktowej, o której to umowie Spółka informowała raportami bieżącymi nr 50/2018 w dniu 24 września 2018 r., nr 6/2019 z dnia 5 marca 2019 r. oraz nr 59/2019 z dnia 16.09.2019 r. („Aneks”).
Na mocy podpisanego Aneksu doszło do odroczenia w części rat zaciągniętych przez Spółkę kredytów obrotowych, których spłata będzie następować miesięcznie począwszy od dnia 30 września 2020 r. Ponadto część kredytu będzie spłacana ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości Spółki zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Kunickiego („Nieruchomość”) w terminach określonych Aneksem. Powyższy harmonogram ulega zmianie w przypadku, gdy nie dojdzie do spłaty transzy kredytu ze środków pochodzących ze sprzedaży Nieruchomości. Wówczas spłata kredytu obrotowego będzie następować począwszy od dnia 30 czerwca 2020 r. Pozostałe warunki zawartego aneksu nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty