Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
1.04.2020, 23:32

GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej ewentualnej korekty podatku VAT w spółce zależnej

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej przekazuje informację dotyczącą ewentualnej korekty podatku VAT w spółce zależnej („Informacja Poufna z 5 lutego 2020”) do publicznej wiadomości.
Treść informacji poufnej opóźnionej z 5 lutego 2020 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR: „Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r., w związku z corocznym przeglądem podatkowym w Grupie Kapitałowej GPW, powstała informacja poufna dotyczącą ewentualnej korekty podatku VAT w spółce zależnej, w której posiada pośrednio 100% udziałów. Potencjalna konieczność dokonania korekty będzie mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW. Wysokość potencjalnej korekty jest poddawana obecnie weryfikacji. Spółka zależna zleciła przygotowanie kilku zewnętrznych, niezależnych opinii podatkowych. Po otrzymaniu weryfikacji oraz dodatkowych opinii zostanie podjęta decyzja dotycząca ewentualnej korekty i dalszych działań. O kolejnych etapach procesu, GPW poinformuje osobnym raportem bieżącym.” Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej: 1 kwietnia 2020 r. Spółka podjęła decyzję o publikacji Informacji Poufnej w związku z ustaniem przesłanek do dalszego opóźniania informacji. Spółka opóźniła podanie Informacji Poufnej do publicznej wiadomości, z uwagi na fakt, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu Informacji Poufnej, spółka zależna nie otrzymała żadnych sygnałów od organów administracji skarbowej dotyczących konieczności dokonania korekty podatku VAT, poza indywidualną interpretacją podatkową w zakresie momentu powstania prawa do odliczania podatku VAT, a ostateczny wynik dokonywanej przez spółkę zależną weryfikacji potencjalnej korekty w dalszym ciągu nie był znany. W momencie podejmowania decyzji o opóźnieniu Informacji Poufnej prawdopodobieństwo konieczności dokonania ewentualnych korekt podatku VAT było niemożliwe do oszacowania. Natychmiastowa publikacja Informacji Poufnej przed zakończeniem weryfikacji, mogłaby zagrozić właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną. Emitent podjął stosowne działania, by podjęcie ostatecznej decyzji nastąpiło możliwe jak najszybciej. Przedwczesna publikacja Informacji Poufnej mogłaby więc wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków ewentualnej korekty podatkowej oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez inwestorów. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu publikacji Informacji Poufnej, działania podejmowane przez spółkę zależną miały charakter wstępny, rozważane scenariusze pozostawały zróżnicowane, kwoty ew. zobowiązań podlegały weryfikacji, a więc żadne finalne decyzje nie zostały podjęte. W ocenie Zarządu Spółki w uzasadnionym interesie Spółki, oraz otoczenia zewnętrznego było więc opóźnienie publikacji Informacji Poufnej do czasu zakończenia wewnętrznych procedur. Mając na uwadze słuszny interes Emitenta oraz jego akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Emitent odrębnym raportem poda informację o kolejnych etapach procesu, w tym ewentualnej informacji o konieczności dokonania korekty podatku VAT, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej. Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższych informacji poufnych składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173).

Inne komunikaty