Trwa ładowanie...
bDHJTxqt

Notowania

MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że Zarząd Spółki podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 5 585 504,32 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery złote 32/100), w następujący sposób:
a) kwotę 2 312 517,75 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto, b) pozostałą część zysku w kwocie 3 272 986,57 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 57/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA. Szczegółowe propozycje, co do ustalenia dnia dywidendy tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok oraz terminu wypłaty dywidendy - Zarząd przedstawi w odrębnym wniosku, skierowanym do Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W kolejnych latach obrotowych Zarząd również będzie starł się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji Spółki.

Inne komunikaty

bDHJTxrb