Trwa ładowanie...
bDBaoZLp

Notowania

BGD Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) umowę o kredyt nieodnawialny opiewający na kwotę 5.000.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie spłaty zobowiązań Emitenta z tytułu dłużnych papierów wartościowych. Przedmiotowy kredyt został udzielony na okres 60 miesięcy. Zostanie uruchomiony jednorazowo w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy. Będzie spłacany przez Emitenta w ratach miesięcznych malejących, przy czym raty kapitałowe będą równe. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową; - hipoteka umowna łączna na nieruchomościach będących własnością Emitenta i będących w jego wieczystym użytkowaniu, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, do sumy 16.002.000,00 PLN dla zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z umowy z Bankiem, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy; - zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 16.002.000,00 PLN na zapasach wyrobów gotowych określonych grup produktowych i na zapasach surowców i opakowań należących do Emitenta; - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu rejestrowego. Wymienione zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej łącznej, zastawu rejestrowego i cesji praw z polisy ubezpieczeniowej służą również zabezpieczeniu wierzytelności Banku wobec Emitenta z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 3.000.000,00 PLN i z tytułu umowy kredytu nieodnawialnego refinansowego z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 2.668.000,00 PLN. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bDBaoZLX