Trwa ładowanie...
bDBajyhx

Notowania

BGD Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego refinansowego

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) umowę o kredyt nieodnawialny refinansowy opiewający na kwotę 2.668.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie spłaty zobowiązań kredytowych Emitenta wobec Banku Millennium S.A. Przedmiotowy kredyt został udzielony na okres do dnia 31.07.2022 roku. Zostanie uruchomiony jednorazowo w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy. Będzie spłacany przez Emitenta w ratach miesięcznych malejących, przy czym raty kapitałowe będą równe. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową; - hipoteka umowna łączna na nieruchomościach będących własnością Emitenta i będących w jego wieczystym użytkowaniu, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99 do sumy 16.002.000,00 PLN dla zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z umowy z Bankiem, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy; - zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 16.002.000,00 PLN na zapasach wyrobów gotowych określonych grup produktowych i na zapasach surowców i opakowań należących do Emitenta; - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu rejestrowego. Wymienione zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej łącznej, zastawu rejestrowego i cesji praw z polisy ubezpieczeniowej służą również zabezpieczeniu wierzytelności Banku wobec Emitenta z tytułu umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 5.000.000,00 PLN i z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 3.000.000,00 PLN. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bDBajyif