Trwa ładowanie...

Notowania

IFUN4ALL: strona spółki
27.04.2020, 17:38

DDI Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących

Zarząd Spółki Draw Distance S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości aktywów.
Zarząd Spółki po konsultacjach z biegłymi rewidentami podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości aktywów na kwotę 147.551,53 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 r. Odpis ten wynika głównie z przeprowadzonego przez Zarząd Spółki szacowania odzyskiwalności poniesionych nakładów na produkcję Spółki „Ritual: Crown of Horns”, której sprzedaż plasuje się na niższym poziomie niż Spółka zakładała, co powoduje iż istnieje wysokie ryzyko, iż nie przyniesie ona oczekiwanych przez Spółkę przychodów, a uzyskane przychody nie pokryją nierozliczonych do dnia bilansowego nakładów. Zdaniem Zarządu w/w gra nadal może przynosić Spółce przychody, niewykluczone jest również, że dynamika jej sprzedaży będzie kształtować się w sposób podobny do sprzedaży gry „Serial Cleaner”, która swoją popularność i poprawę wyników sprzedażowych odnotowała w okresie późniejszym niż bezpośredni okres popremierowy. Dokonanie odpisów motywowane jest transparentnością działań w stosunku do Akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje dot. sposobu ujawnienia w/w odpisów ujawnione zostaną zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości w przygotowywanym raporcie rocznym, którego publikacja przypada na dzień 28 kwietnia 2020 r. Dokonanie w/w odpisów nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki, jednak ma negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki za rok 2019.

Inne komunikaty