Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
27.04.2020, 18:07

GPW Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „Spółka”, „GPW”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Giełdy pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 100 732 800,00 zł (słownie: sto milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych).
Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 100 732 800,00 zł oznacza wypłatę 2,40 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 84,4% zysku skonsolidowanego (93,22% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 6,52% przy kapitalizacji GPW z dnia 24 kwietnia 2020 r. Rekomendacja Zarządu Giełdy oraz opinia Rady Giełdy w powyższej sprawie są zgodne z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Jednocześnie intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wzrostu corocznej dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję. Pozytywnie opiniując rekomendację Zarządu o proponowanej wysokości dywidendy, Rada Giełdy uwzględniła wskazane przez Zarząd między innymi następujące istotne czynniki: • dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2019 r., • utrzymujące się na dobrym poziomie wskaźniki rentowności ROE (13,6%) i ROA (9,6%) w 2019 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą – 6,7 w 2019 r., wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto), • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW #2022, • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW. Organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty