Trwa ładowanie...

Notowania

KVT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 27 kwietnia 2020 roku. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2019 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7.1 – 7.3 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 marca 2020 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 7.4 zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 6/2020 łącznie z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty