Trwa ładowanie...
bDBaiemZ

Notowania

BGD Uchwała zarządu w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920

Zarząd Biogened S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 06.05.2020 r. podjął uchwałę nr 16/2020 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela całej serii BGD0920, czyli łącznie 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) PLN każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 5.000.000 (pięć milionów) PLN wszystkich obligacji tej serii. Uprawnienie Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920 było przewidziane w punkcie 14.1 litera a) Warunków Emisji Obligacji z dnia 18.08.2017 r.
Dniem wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920 będzie dzień 28.05.2020 r. Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia z tytułu wcześniejszego wykupu każdej obligacji serii BGD0920: a) 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej przypadającą na jedną obligację; b) premia za wcześniejszy wykup w wysokości 0,10% od wartości nominalnej każdej obligacji serii BGD0920 z tytułu realizacji przez Emitenta prawa do wcześniejszego wykupu, ustalona zgodnie z pkt. 14.1 litera f) Warunków Emisji Obligacji z dnia 18.08.2017 r.; c) odsetki naliczone na dzień wcześniejszego wykupu, tj. na dzień 28.05.2020 r. w wysokości 14,82 PLN (słownie: czternaście złotych 82/100 groszy) brutto przypadające na jedną obligację. Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji z dnia 18.08.2017 r., z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920 na żądanie Emitenta: • podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji serii BGD0920 na rachunku papierów wartościowych obligatariusza na dzień 20.05.2020 r., w którym ustala się prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wcześniejszego wykupu, przypadający na 6 dni roboczych przed dniem wcześniejszego wykupu obligacji tej serii; • w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu obligacji Emitent skieruje najpóźniej w dniu 08.05.2020 r. wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do BondSpot S.A. o zawieszenie notowań obligacji serii BGD0920 w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, począwszy od dnia 18.05.2020 r.; • wcześniejszy wykup obligacji serii BGD0920 zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującym harmonogramem: a. dzień ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920, który jest równoważny z dniem ustalenia praw do odsetek, tj. 20.05.2020 r.; b. dzień wypłaty świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji to 28.05.2020 r. (dzień wcześniejszego wykupu). W opinii Emitenta informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bDBaienH