Trwa ładowanie...

Notowania

PZU: strona spółki
22.05.2020, 17:05

PZU Zgłoszenie przez akcjonariusza zmian do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 26 maja 2020 roku

Zarząd Powszechnego Zakład Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2020 roku Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”) –akcjonariusza PZU SA reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie propozycji zmian do opublikowanego projektu uchwały wraz z załącznikiem do punktu 24 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, zwołanego na dzień 26 maja 2020 roku, tj. do punktu „Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
Pismo Skarbu Państwa zawierające propozycje opisanych powyżej zmian Zarząd PZU SA przekazuje w załączeniu. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA opublikowany w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty