Trwa ładowanie...

Notowania

ZEPAK: strona spółki
22.05.2020, 17:20

ZEP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 19 czerwca 2020 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK SA za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK SA w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, c) pokrycia straty netto za rok 2019, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2019 r., e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2019, f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r., g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r., h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA”. 11. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty