Trwa ładowanie...

Notowania

IMMOBILE: strona spółki
22.05.2020, 17:34

GKI łNabycie akcji własnych w wyniku odpowiedzi na ofertę zakupu z dnia 12 maja 2020 r.

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 12 maja 2020 r. oraz do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 20 maja 2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 maja 2020 r., w wyniku złożonych pięciu ofert sprzedaży ze strony akcjonariuszy - osób fizycznych, w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji Spółki z dnia 12 maja 2020 r. (dalej "Oferta"), nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie zakupu 414.031 akcji własnych Spółki (dalej "Akcje").
Przeniesienie własności Akcji pomiędzy akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. W związku ze skupem akcji własnych prowadzonym przez Spółkę na podstawie Oferty, Spółka nabyła łącznie 414.031 Akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda, po cenie 2,20 zł za jedną Akcję i łącznej cenie 910.868,20 zł. Nabyte Akcje stanowią 0,54% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Niniejsza informacja uznana została przez Emitenta za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Inne komunikaty