Trwa ładowanie...

Notowania

OTLOG: strona spółki
22.05.2020, 19:44

OTS Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku oraz 45/2020 z dnia 12 maja 2020 roku zawierających terminy przekazania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.
Ustalony termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 przypadał na 29 maja 2020 roku. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 został ustalony na 24 czerwca 2020 roku. Pierwotny termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku przypadał na 28 maja 2020 roku. Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku został ustalony na 10 lipca 2020 roku. Podstawa prawna: §80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-05-29
OTS Zawarcie umów w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów, porozumienie z obligatariuszem obligacji serii G oraz wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H
3,88
0,00
2020-05-29
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
3,88
0,00
2020-05-22
OTS Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
3,92
-2,55
2020-05-22
OTS Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
3,92
-2,55
2020-05-12
OTS Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
4,12
-0,97
2020-05-12
OTS Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019
4,12
-2,91
2020-05-08
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 29.05.2020 r.
4,24
-2,83
2020-05-07
OTS Zawarcie głównych warunków porozumienia w przedmiocie zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
4,00
0,00
2020-05-05
OTS Powierzenie stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i prokurenta spółki OT Logistics S.A.
4,48
-4,91
2020-05-04
OTS Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
4,48
-4,91