Trwa ładowanie...

Notowania

PEKAO: strona spółki
23.05.2020, 7:29

PEO Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 22 maja 2020 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Jednocześnie Bank informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w przewidzianej porządkiem obrad sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej (punkt 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) z uwagi na niezgłoszenie kandydatur. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w przewidzianej porządkiem obrad sprawie dotyczącej odwołania członków Rady Nadzorczej Banku poprzedniej kadencji kończącej się w 2020 r. (część punktu 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) z uwagi na złożenie rezygnacji przez powyższych członków Rady Nadzorczej Banku. Dodatkowo, w dniu 22 maja 2020 r. Bank otrzymał pismo akcjonariusza Banku – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o wycofaniu kandydatury Pana Andrzeja Konopackiego na członka Rady Nadzorczej Banku, o której to kandydaturze Bank informował w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 13 maja 2020 r. W związku z powyższym ta kandydatura nie była przedmiotem głosowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono do protokołu sprzeciwy dotyczące uchwał, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty