Trwa ładowanie...

Notowania

LSISOFT: strona spółki
26.05.2020, 14:16

LSI Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki LSI Software S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdanie finansowego rozszerzonego o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 roku. Poprzednio określona data publikacji na 29 maja 2020 roku, zostaje zmieniona na dzień 22 czerwca 2020 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 622 w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty