Trwa ładowanie...

Notowania

MFO: strona spółki
26.05.2020, 16:08

MFO Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 maja 2020 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisany Aneks nr A8/5797/13/M/04, do Umowy o linię wielowalutową nr 5797/13/M/04 z dnia 19.06.2013 r., zawarty z Bankiem Millennium S.A.
Na mocy Aneksu zmianie uległ globalny limit kredytowy Spółki (kredyt w rachunku bieżącym) do wysokości 64.000.000 PLN, który obowiązuje od 19.06.2020 r. do 18.06.2021 r. Zabezpieczeniem roszczeń z tytułu zawartej Umowy o linię wielowalutową jest oświadczenie Spółki (w postaci aktu notarialnego) o poddaniu się na rzecz Banku wprost z tego aktu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do maksymalnej kwoty 102.400.000 PLN. Zabezpieczenie częściowe spłaty kredytu stanowi również gwarancja (zwana również „gwarancją płynnościową”) w kwocie 51.200.000 PLN z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania tj. do dnia 18.09.2021, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP. Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu. Warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spółka uznaje umowę za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 20% wartości kapitałów własnych. Dodatkowo podpisanie w/w aneksu spowodowało, iż łączna wartość umów podpisanych w okresie ostatnich 12 miesięcy z Grupą Banku Millennium również przekracza 20% wartości kapitałów własnych.

Inne komunikaty