Trwa ładowanie...

Notowania

MRC Informacje dotyczące dywidendy

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) informuje o zasadach wypłaty uchwalonej dywidendy:
1) wysokość uchwalonej dywidendy: 5.294.550,00 zł, 2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), 3) liczba akcji objętych dywidendą: 10.589.100, 4) dzień dywidendy: 19 czerwca 2020 r., 5) termin wypłaty dywidendy: 26 czerwca 2020 r. W przypadku gdy do dnia dywidendy Spółka wyda dokumenty nowych akcji Spółki osobom uprawnionym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej (…), łączna kwota dywidendy określona w ust. 1 zostanie odpowiednio podwyższona, przy czym kwota dywidendy na jedną akcję (0,50 zł) nie ulegnie zmianie.

Inne komunikaty