Trwa ładowanie...
bDHUgYlh

Notowania

I2DEV: strona spółki
9.06.2020, 13:07

I2D Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent" lub „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4b („WZA”), ogłasza następujący zmieniony porządek obrad WZA:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019. 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A. 18. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zmianie porządku obrad, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad oraz formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na WZA.

Załączniki

Inne komunikaty

bDHUgYlP