Trwa ładowanie...

Notowania

ATCCARGO: strona spółki
24.06.2020, 11:06

ATA Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019

Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu ESPI RB 3/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, informuje o zmianie swojej rekomendacji dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2019 i podjętej w związku z tym uchwale Zarządu Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku, zmieniającej uchwałę w tym przedmiocie z dnia 1 czerwca 2020 roku. Zarząd wskazuje, że dokonując zmiany rekomendacji przeprowadził ponowną ocenę sytuacji Spółki, bazując na skali zysku netto wypracowanego za 2019 rok oraz na bieżącej, na chwilę wydawanej aktualnie rekomendacji, ocenie sytuacji finansowej Spółki i jej płynności, istniejących oraz mogących powstać w przyszłości zobowiązaniach, a także na planach biznesowych Spółki oraz perspektywach jej rozwoju. W nawiązaniu do powyższego Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2019 roku w wysokości łącznie 3.703.345,18 zł (trzy miliony siedemset trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 18/100 groszy) w następujący sposób: a) do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę zysku netto w wysokości 1.856.662,08 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 08/100 groszy), co daje 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) dywidendy na jedną akcję; b) na kapitał zapasowy Spółki pozostałą część zysku netto tj. 1.846.683,10 zł (jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 10/100 groszy). Zarząd ATC Cargo S.A. proponuje przy tym, aby dzień dywidendy, tj. termin ustalenia prawa do dywidendy wyznaczyć na 25 sierpnia 2020 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 3 września 2020 roku. Należy dodać, iż Zarząd Spółki podejmując decyzję o zmianie rekomendacji, po analizie zmieniającej się dynamicznie sytuacji, uznał, że aktualna sytuacja Spółki oraz bieżąca sytuacja rynkowa i ekonomiczna (w tym związana z koronawirusem COVID-19) nie stanowią przeciwskazania do przeznaczenia wskazanej wyżej części zysku netto za 2019 roku na wypłatę dywidendy. Wskazana rekomendacja zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A., jeszcze przed dniem zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Natomiast w kompetencji Walnego Zgromadzenia będzie podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty