Trwa ładowanie...

Notowania

ARCHICOM: strona spółki
25.06.2020, 15:44

ARH Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2020 roku

Zarząd Spółki Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku.
Treść podjętych uchwał wraz ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” - stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały opublikowane w dniu 27 maja 2020 r. i znajdują się na stronie internetowej Spółki, w zakładce relacje inwestorskie/ walne zgromadzenia, pod adresem https://www.archicom.pl/dla-inwestora/wza/. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty