Trwa ładowanie...

Notowania

ATCCARGO: strona spółki
26.06.2020, 14:22

ATA Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie zmienionej rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie zmienionej rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu ESPI RB 5/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku, informuje o tym, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 26 czerwca 2020 roku uchwałę w sprawie oceny rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 z dnia 24 czerwca 2020 roku. Na mocy podjętej uchwały wniosek Zarządu został oceniony przez Radę Nadzorczą pozytywnie. Rada Nadzorcza nie wnosi również zastrzeżeń co do zarekomendowanych przez Zarząd dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Ostateczną decyzję w zakresie podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty