Trwa ładowanie...

Notowania

PKPCARGO: strona spółki
29.06.2020, 20:46

PKP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 r., wraz z wynikami głosowań.
Ponadto w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez ZWZ. Podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty