Trwa ładowanie...

Notowania

ARCHICOM: strona spółki
29.06.2020, 22:25

ARH Informacja o emisji obligacji A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020

Zarząd ARCHICOM S.A. („Spółka”) informuje o emisji w dniu 29 czerwca 2020 r. odsetkowych obligacji na okaziciela w seriach A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda w łącznej liczbie 26.552 sztuk na łączną kwotę 26.552.000 PLN („Obligacje”). Podstawą emisji Obligacji jest umowa o organizację emisji obligacji z dnia 17 marca 2020 r. („Umowa”) zawarta z SGB-BANK S.A. z siedzibą w Łodzi („SGB”). Warunki emisja Obligacji:
1) Tryb emisji Obligacji: Określony w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. 2) Cel emisji Obligacji: Udzielenie pożyczek o łącznej wartości do 26.552.000,00 złotych spółkom zależnym Spółki pod uzupełnienie wkładów własnych w realizowanych przez nie inwestycjach. 3) Rodzaj emitowanych Obligacji: Papiery wartościowe na okaziciela, niemające postaci dokumentu, które w dniu emisji, tj. 29 czerwca 2020 r. zostały zarejestrowane w ewidencji osób uprawnionych w rozumieniu art. 7a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prowadzonej przez SGB oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerami ISIN: A1/2020 - PLO221800058, A2/2020 - PLO221800066, A3/2020 - PLO221800082, A4/2020 - PLO221800074. 4) Wielkość emisji Obligacji: 26.552.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). 5) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Wartość Nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) oraz równa jest Cenie Emisyjnej. 6) Data emisji Obligacji: A1/2020 - 29 czerwca 2020 r. A2/2020 - 29 czerwca 2020 r. A3/2020 - 29 czerwca 2020 r. A4/2020 - 29 czerwca 2020 r. 7) Ostateczny termin wykupu Obligacji: A1/2020 - 30 września 2022 r. A2/2020 - 31 grudnia 2022 r. A3/2020 - 30 września 2022 r. A4/2020 - 31 grudnia 2022 r. 8) Oprocentowanie Obligacji: Zmienne, równe stawce WIBOR dla depozytów 6 –miesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę odsetkową. Okres Odsetkowy to 6 miesięcy. 9) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje są zabezpieczone. Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Obligacji stanowi hipoteka umowna łączna do kwoty 39.828.000,00 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych, ustanowiona na nieruchomościach należących do spółek zależnych Spółki.

Inne komunikaty