Trwa ładowanie...

Notowania

ATT Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. na XI kadencję

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2020 roku na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na XI wspólną kadencję, powołane zostały jako jej członkowie następujące osoby:
Pan Marcin Pawlicki – jako Przewodniczący, Pani Monika Fill, Pan Robert Kapka – kandydat wybrany przez pracowników Spółki, Pan Wojciech Krysztofik, Pan Bartłomiej Litwińczuk, Pan Michał Maziarka, Pan Zbigniew Paprocki – kandydat wybrany przez pracowników Spółki, Pan Roman Romaniszyn – kandydat wybrany przez pracowników Spółki. Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji weszły w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w/w nowo powołani: Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty