Trwa ładowanie...

Notowania

SARE: strona spółki
30.06.2020, 15:40

DTR Rejestracja przekształcenia spółki Sales Intelligence S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W nawiązaniu do raportu nr 08/2020 z dnia 14.04.2020 r. oraz 16/2020 z dnia 29.05.2020 r. Zarząd Spółki Digitree Group S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30.06.2020 r. podjął informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, wpisu przekształcenia spółki zależnej od Emitenta, tj. Sales Intelligence S.A. z siedzibą w Gdyni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kapitał zakładowy Sales Intelligence sp. z o.o. nie uległ zmianie, tj. wynosi 5 184 800,00 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100) i dzieli się na 103 696 (słownie: sto trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, należących w całości do jedynego udziałowca, którym jest obecnie Emitent. Oznacza, że w zamian za posiadanych 100 akcji w Sales Intelligence S.A., Digitree Group S.A. otrzymała 1 udział w Sales Intelligence sp. z o.o. Powyżej opisane przekształcenie związane jest z zamiarem uproszczenia struktury kapitałowej Digitree Group S.A. (ujednolicenia formy prawnej spółek zależnych), standaryzacją zapisów obowiązujących w umowach/aktach założycielskich spółek zależnych (w szczególności w zakresie struktur nadzoru oraz zarządczych), a także poprawą efektywności związaną z optymalizacją pewnych kosztów ponoszonych przez spółki akcyjne. Zgodnie z informacją podjętą przez Emitenta wpis do rejestru sądowego nastąpił w dniu dzisiejszym.

Inne komunikaty